Příkony přístrojů výpočetní techniky

Zálohovací napájecí zdroj (UPS) k počítači a jeho programové vybavení poskytuje mnoho informací a jednou z nich je i údaj o odběru napájeného zařízení. Při současných vysokých a jistě i budoucích ještě vyšších cenách elektrické energie se hodí každá informace ku orientaci „kolik co žere“. Připojováním různých strojů z mého okolí k úpéesce byly získány údaje zpracované do grafické podoby, jak vidno na následujícím obrázku.

Obrázek s grafem
příkonů různých počítačů, měřeno pomocí UPS.

Vznikl tak zajímavý graf. Samozřejmě, určitě je nemnoho objektivní a je třeba jej brát s rezervou. Ale poskytuje alespoň nějaký náhled. Vyvstává z něj několik otázek na vztahy mezi elektrický příkon - výpočetní výkon - verze operačního systému - použitelné aplikační programy - pořizovací cena - provozní náklady. Používat starý hardware s procesory typů I386 nebo I486 jistě není z hlediska poměru elektrický příkon ku výpočetnímu výkonu moc efektivní. Pokud ovšem nějaký hardware s I486 máme nebo získáme zdarma, za odvoz a hlavně postačuje-li výpočetní výkon pro danou aplikaci, tak proč jej nepoužít. Další otázkou je zda používat pro snížení příkonu podtaktování. Vypadá to, že zřejmě ano, zase s podmínkou pokud je výpočetní výkon podtaktovaného procesoru dostatečný k provozu aplikace. To je hlavní omezení. Snížení příkonu je méně výrazné; spotřeba proudu procesorem je udávána v mA/MHz. Za větší přínos lze považovat předpokládané zvětšení provozní spolehlivosti, protože podtaktované zařízení má nižší příkon a tím méně vyvíjí ztrátového tepla - méně topí a je lépe uchladitelné. Je také rozdíl zda podtaktuji staré zařízení, po letech provozu „zahořené“, nebo nové zařízení, které je v provozu krátce, je v záruce od výrobce a nachází se v období časných poruch a mělo by se teprve „zaběhnout“. Také je zřejmý fakt, že počítač s novějšími součástkami ve srovnání s počítačem starším, má lepší parametry a jeho výkonnost roste více než roste jeho spotřeba energie. Toto, samozřejmě v kombinaci s cenou, může být důvod vyměnit ve vhodném okamžiku hardware za novější.

Jak UPS měří zatížení výstupu

Obrázek s grafem
„Vztah skutečná činná zátěž ku indikovaná hodnota Load pro APC
Smart-UPS 400“.

Protože nebylo jasné, co vlastně vyjadřuje údaj „Load“ poskytovaný firmwarem v UPS, tak pro ověření byl podniknut experiment: UPS firmy APC model Smart-UPS 400 byl propojen smart kabelem se sériovým portem počítače se spuštěnými programy sady apcupsd. K výstupu UPS byla postupně připojována činná zátěž různé velikosti a příslušná hodnota údaje LOAD, čtená pomocí programu powerflute ze sady apcupsd, je zapsána do tabulky spolu s údajem o právě připojené zátěži. Jako činná zátěž posloužilo několik osvětlovacích žárovek pro síťové napětí 230 V o příkonech 40 W, 60 W a 100 W, spojovaných paralelně v různých kombinacích. Získaná data z tabulky byla potom použita k vytvoření grafu zobrazujícího vztah hodnota load = ƒ(skutečná činná zátěž).

Při zkoumání získaného grafu vidíme, že průběh můžeme rozdělit do dvou úseků. V úseku od nuly do 10 % má křivka menší sklon a možná je i nelineární. Bohužel v této části je měřen jen jeden bod charakteristky, protože nebyla k dispozici žárovka o příkonu 10 W anebo 25 W. Hodnoty LOAD od 0 % do 10 % jsou tedy nepoužitelné; slouží jen jako indikace „něco tam teče“. V úseku v rozsahu od 10 % do 95 % hodnoty LOAD je průběh více méně lineární. Jeho sklon (směrník) je v rozsahu 12 až 95 % přibližně 2,67 wattu na jedno procento hodnoty LOAD a teoreticky protíná osu zátěž na hodnotě 26,67 W (posunutí). Potom sto procent hodnoty LOAD odpovídá zátěži 288,5 W. Podmíněný vzorec pro přepočet hodnoty LOAD v procentech na velikost činné zátěže na výstupu UPS je

Pvýst. = 2,62 × LOAD% + 26,67    [W; %]
Platí pro 10 ≤ LOAD% ≤ 100.

Podle specifikace v manuálu UPS je výstupní napětí ve stavu on-battery 225 V ±5 % a maximální výstupní proud 1,8 A, tedy zdánlivý výkon S = 405 VA a maximální zátěž je tamtéž uvedena jako 400 VA nebo 250 W při účiníku (cos φ) 0,63 (a skutečně je 400 × 0,63 = 252). Dále specifikace uvádí, že On-battery tvar vlny je sinusovka. Také věřme, že žárovky použité k zatížení výstupu se na kmitočtu 50 Hz chovají jako opravdu činná zátěž s cos φ = 1 a příkon jejich se nemnoho odlišuje od štítkového údaje. Takže zatím jsme zjistili výše uvedený vztah pro čistě činnou zátěž. Další krok k ověření tohoto tvrzení je připojit na výstup reaktivní zátěž a ověřit chování i při tomto režimu.

Literatura

[1] APC Smart-UPS Model 250 - User's manual
[2] APC Smart-UPS Model 400 - User's manual

Přílohy

Tabulka naměřených dat v souboru jarovky-ups.txt:

#připojená_zátěž_[W]	ACout_[V]	hodnota_load_[%]
0	223,2	0
40	223,2	6
40	224,4	6
40	224,4	6
60	224,4	12
100	224,4	28
80	226,9	19
120	228,1	36
180	226,9	58
280	225,6	96
240	228,1	82
200	228,1	65
160	228,1	50
140	226,9	43
100	225,6	28
0	229,4	0

Skript grafjarovky.bsh, pro vytvoření grafu:

#!/bin/bash  -x
# Pro ladění přidat do předchozího řádku parametr -x
#
# Autor: fprik 2008-07-01 10:10
# Název:  grafjarovky.bsh
# Verze: 
# Funkce: vygeneruje graf
# Používá: mktemp sort gnuplot 
# Kódování: 
# Poznámka: 
# TODO: 

# DEFINICE
NYNIJE=`date  +"%Y-%m-%dT%H:%M"`  # dlouhý rok a čas 
TMPFILE=`mktemp /tmp/grafjarovky.XXXXXX`
SOUBORDAT="jarovky-ups.txt" 
SOUBOROBR="jarovky-ups.png" 

# HLAVNI

sort -n  $SOUBORDAT > $TMPFILE

gnuplot  <<End-Of-Session
#set xdata time 
#set timefmt x "%Y-%m-%dT%H:%M"
#set format x "%Y-%m-%d"
set title "Vztah skutečná činná zátěž ku indikovaná \n hodnota Load pro APC Smart-UPS model 400 " 
set output "$SOUBOROBR"
set terminal png small size 320,240
set xlabel "skutečná činná zátěž [W]"
set ylabel "hodnota Load [%]"
#set xtics rotate 
#plot 	"$TMPFILE" using 1:3 title "Watt ku procento" with lines 
plot 	"$TMPFILE" using 1:3 title "" with lines 
#plot "$ADRESARDAT/$SOUBORDAT"  with lines 
quit
End-Of-Session

rm $TMPFILE 

exit

#KONEC